اولین خاویار سنتر کشور اردیبهشت ماه 1399 شاهد بازدید تعدادی از مدیران ارشد موسسه جهاد نصر و سازمان شیلات کشور بوده است.