کتاب تجارت خاویار در بازار های بین المللی

کتاب تجارت خاویار در بازار های بین المللی به قلم مهندس سید قباد مکرمی با همکاری هیرکان خاویار به چاپ رسیده است. فایل این کتاب به پیوست قابل دسترسی میباشد.

https://hyrcancaviar.com/wp-content/uploads/2020/08/تجارت-خاویار-در-بازارهای-بین-المللی-1.pdf